Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2015 (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Általános indokolás

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d. pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat, arra, hogy rendeletben állapítsa meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva vált szükségessé Bánhorváti közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2015 (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosítása az időközben bekövetkező jogszabályváltozások okán.

 

Bánhorváti közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet

előzetes hatásvizsgálata

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

 

17. §    (1)     A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

 

(2)     A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

 

               a.)    a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

                        aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

                        ab.) környezeti és egészségi következményeit,

                        ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

         b.)  a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

         c.)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

 

Bánhorváti Községi Önkormányzatának, közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

 

  1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

      A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

 

aa.) A társadalmi hatásai: nincsenek

 

                  A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek.

 

         ab.)   A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

 

A rendelet a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

 

         ac.)   A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

A rendelet az adminisztratív terheket nem növeli.

 

  1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

A jogszabályok ütközésnek elkerülése, valamint a törvényi előírásoknak történő megfelelőség biztosítása.

 

  1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

 

A rendelet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt és munkaerő ráfordítást nem igényel.

 

 

Bánhorváti, 2019. május 13.

 

                                                                                  Dr. Szécsi Ottó s.k.

                                                                                           jegyző

 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

12/2015 (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …./2019. (……) önkormányzati rendelete

 

Bánhorváti Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2015 (IX.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés  b) pont ba) és bb) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„3. §

 

(b) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:)

ba) az ingatlanához tartozó földterületen a növényzet kaszálásáról, nyírásáról;

 

bb) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről, a járda mellett növő gaz levágásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;”

 

 

(2) A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„14. §

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

a) természetes személy esetében százötvenezer forintig,

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

 

(3)A közigazgatási bírság mértékének, összegének megállapításánál figyelembe kell venni

a) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, amennyiben azokat az eljárás alá vont személy az erre vonatkozó felhívás alapján igazolja,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét.

 

(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

 

(5) A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövető személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel, azokat mérlegelve a kívánt visszatartó hatás várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető.

 

(6) 14 életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.”

 

(3) A rendelet 15. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„15. §

 

(2) Az eljárási szabályokra a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2. §

 

(1) Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet 3. § (2) bekezdés d), e), h), i), m), n), o), k) pontjai, a 11. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja, a 12. § (1) bekezdés c) pontja, és a 13. §-a.

 

 

 

          Polgármesteri tisztség                                                                 
           betöltetlensége okán:                                                                      

               Ujlaki István s.k.                                                                        Dr. Szécsi Ottó s.k
               alpolgármester                                                                               jegyző