Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Társadalmi egyeztetés

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendelete

a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2. §) (2) Az Önkormányzat illetékességi területén ellátásként mini bölcsődében, óvodában, általános iskolában menzai ellátás keretében gyermekétkeztetést, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3. §) (3) Az ellátást a Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde nyújtja.”

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4. §) (1) A bölcsődei ellátásért étkezési intézményi térítési díjat, valamint gondozási intézményi térítési díjat kell fizetni, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik. Az intézményi térítési díjak, valamint a bölcsődei gondozási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2007. (XI. 08.) rendelet.

 

 

Dr. Szécsi Ottó                                                                     Földvári István

    jegyző                                                                                  polgármester

 

 

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendeletéhez

 

 

Bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díjak:

Étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

Gondozási térítési díj

200.-

Ft+áfa/nap

 

Óvodai étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj:

Óvodai étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

 

Iskolai étkeztetésért (menza) fizetendő intézményi térítési díjak:

háromszori étkezés esetén (tízóra-ebéd-uzsonna)

390.-

Ft+áfa/nap

kétszeri étkezés esetén (tízórai-ebéd vagy ebéd-uzsonna)

320.-

Ft+áfa/nap

egyszeri étkezés (ebéd) esetén

250.-

Ft+áfa/nap