Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

Választás 2014.

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.
48/500-211;
e-mail: info@banhorvati.hu;Szám: 98-5/2014.

Tárgy: a Képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása.


HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 306. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Bánhorváti községben az alábbiak szerint állapítom meg a képviselő-testületek megválasztandó tagjainak a számát:

Bánhorváti Községben a képviselő-testületek megválasztandó tagjainak száma: 6 fő.

Határozatom ellen kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (3642 Bánhorváti, Szabadság út 32.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. 
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306. § alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által megadott adatok alapján, 2014. január 1-én Bánhorváti Község lakosságszáma 1468 fő volt. Ennek alapján került sor a képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítására.
E határozat közzétételre kerül Bánhorváti Község hirdetőtábláján.


Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 306. §-án, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-212. §-ain alapul.

Bánhorváti, 2014. február 12.Dr. Szécsi Ottó

HVI vezető

FALUGAZDÁSZ FELHÍVÁS

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az eddig regisztrált mezőgazdasági termelők esetében az Agrárgazdasági Kamarai Kártyák megérkeztek. 


A kártyák átvételével kapcsolatban a 30/280-1408 telefonszámon keressenek! 

Tisztelettel:

Herczeg Csaba
Fg.

2013. évi Közbeszerzési terv


Természeti katasztrófák megelőzése a Lázbérci víztározónál

Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Lázbérci víztározónál

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ (Kötelező agrárkamarai tagság)

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt., melynek értelmében minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül ( legkésőbb szeptember 30-ig) kötelesek:

Bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba (www.agrarkamara.hu honlapon) és 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni. (Bankszámlaszám: 14100000-10790649-02000004 (Volksbank).
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói, illetve a Falugazdászok.

A regisztrációs adatlap kitöltését az online felületen megjelenő kitöltési instrukciók segítik. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos tudnivalókról.

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. szeptember 30-ig). Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen!


Herczeg Csaba 
Falugazdász 
20/371-1037