Köszöntjük Bánhorváti község weboldalán!

ÉRV. Zrt. Közérdekű tájékoztatás

 

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?

Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.

A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.

Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag fóliával fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a leolvasáskor. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.

Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.

Ha a vezeték már elfagyott a pincében és műanyagból van, kérjük szakember segítségét, és ne fogjunk hozzá nyílt lánggal az olvasztáshoz!

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk az ivóvízmérő-aknát. 

 

Probléma esetén hívja az ÉRV. Zrt. szakembereit a + (80) 22-42-42;

+ (48) 81-42-42 telefonszámokon!

 

 

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

 

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK

HELYES HASZNÁLATA TÉLEN

 

 

A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.

 

 

  • A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg és elfagyhat a rendszer.

 

  • Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.

 

  • Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.

 

  • Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvízhálózat elfertőződhet! Ennek az az oka, hogy a visszaürítés során a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet, ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!

 

  • Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

 

Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42.

 

                                         

 

Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendeltetésnek megfelelő használata a téli időszakban is, ezért megköszönjük Felhasználóink együttműködését.

                                                          

                                                                      

 

                                                                                  Tisztelettel:   ÉRV. Zrt.                                                                                                                                         

 

Társadalmi egyeztetés

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendelete

a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról, annak igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2016. (X. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2. §) (2) Az Önkormányzat illetékességi területén ellátásként mini bölcsődében, óvodában, általános iskolában menzai ellátás keretében gyermekétkeztetést, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3. §) (3) Az ellátást a Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde nyújtja.”

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4. §) (1) A bölcsődei ellátásért étkezési intézményi térítési díjat, valamint gondozási intézményi térítési díjat kell fizetni, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik. Az intézményi térítési díjak, valamint a bölcsődei gondozási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2007. (XI. 08.) rendelet.

 

 

Dr. Szécsi Ottó                                                                     Földvári István

    jegyző                                                                                  polgármester

 

 

1. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének

.../2019. (…...) önkormányzati rendeletéhez

 

 

Bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díjak:

Étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

Gondozási térítési díj

200.-

Ft+áfa/nap

 

Óvodai étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj:

Óvodai étkezési térítési díj

300.-

Ft+áfa/nap

 

Iskolai étkeztetésért (menza) fizetendő intézményi térítési díjak:

háromszori étkezés esetén (tízóra-ebéd-uzsonna)

390.-

Ft+áfa/nap

kétszeri étkezés esetén (tízórai-ebéd vagy ebéd-uzsonna)

320.-

Ft+áfa/nap

egyszeri étkezés (ebéd) esetén

250.-

Ft+áfa/nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzsébet utalványok kifizetése

Állásbörze Meghívó

2018. évi közmeghallgatás